RISE PFIFokusområder
Fokusområder

Fiberteknologi og fiberbaserte produkter

Et sentralt forskningsområde ved RISE PFI er: Optimaliserte og effektive teknologier for konvertering av bærekraftige råvarer til innovative og funksjonaliserte fiberbaserte produkter.

Skogbaserte lignocellulose-biopolymerer forventes å spille en stor rolle i overgangen fra fossilt basert industri og fossilt baserte produkter til en ressurseffektiv og bærekraftig bioøkonomi. Effektiv og optimalisert konverteringsteknologi er en forutsetning for å utnytte potensialet til lignocellulosefibre fullt ut.

RISE PFI har i mange år bygget opp lang erfaring og kompetanse innen fiber-prosess interaksjoner i mekanisk masseproduksjon, og har en lang historie som en foretrukket forskningspartner for treforedlingsindustrien. Utvikling og implementering av ny og kostnadseffektiv fiberkonverteringsteknologi har bidratt til å opprettholde og styrke konkurranseevnen til våre industrielle partnere.

Ettersom markedet for tradisjonelle fiberanvendelser – som trykkpapir – raskt har endret seg, har det vært nødvendig å øke fokuset mot andre anvendelser. Eksempler på dette er funksjonaliserte emballasje- og absorpsjonsmaterialer, nanofiberproduksjon, fiberbaserte biokompositter og bioraffineriapplikasjoner. I nært samarbeid med aktører langs hele den skogbaserte verdikjeden har RISE PFI etablert en rekke forskningsprosjekter rettet mot innovativ biofiberforedling.

Bioraffinering og bioenergi

RISE PFI har sterk kunnskap om ulike bioraffineringsteknologier, både via termokjemiske, kjemiske og biokjemiske konverteringsruter.

Innen bioraffinering og bioenergi jobber vi blant annet med energifortetting av biomasse, biomassekonvertering til fast og flytende biodrivstoff, samproduksjon av fibermaterialer og biokjemikalier, samt nye produkter fremstilt fra hemicelluloser, lignin, biokarbon og pyrolyseoljer.

Et forskningstema ved RISE PFI innen termokjemisk konvertering er pyrolyseoljeproduksjon ved bruk av rask pyrolyse. Vi har etablert en unik prosessutviklingsenhet for katalytisk rask pyrolyse. Et annet forskningstema er fremstilling av biokarbon med skreddersydde egenskaper for ulike anvendelser, som f.eks reduksjonsmiddel i smelteverksindustrien, som jordforbedringsmiddel og som aktivert biokarbon for filter- og renseanvendelser.

Når det gjelder kjemisk eller biokjemisk konvertering, har RISE PFI fokus på å utvikle nye forbehandlingsteknologier for effektiv separering av hemicelluloser og lignin, samt konvertering av disse til produkter med høy verdiskaping.

Et unikt reaktorsystem for forbehandling er etablert ved RISE PFI. Dette reaktorsystemet muliggjør å teste løsemiddelbasert ekstraksjon av trepolymerer ved høye temperaturer og korte retensjonstider.

RISE PFI koordinerer "NorBioLab: Norwegian Biorefinery Laboratory", en nasjonal forskningsinfrastruktur for bioenergi- og bioraffineringsforskning i Norge.

Biopolymerer og biokompositter

Biopolymerer og biokompositter fra land- og marinbasert biomasse er et strategisk forskningsfelt ved RISE PFI

Sentrale faktorer er bærekraftig utnyttelse av land- og marinbasert biomasse og industrielle sidestrømmer, noe som danner grunnlaget for nye og innovative produkter av industriell og samfunnsmessig relevans.

RISE PFI etablerer stadig nye prosjekter med norsk og internasjonal industri innen bygg, infrastruktur, bilindustri, emballasje for mat og drikke, helseapplikasjoner og additiv produksjon (3D printing). Det er etablert flere prosjekter knyttet til biopolymerer, biokompositter og 3D (bio)printing, også i nært samarbeid med FoU og industripartnere. Eksempler på prosjekter omfatter: i) biopolymerer for mat- og biomedisinsk sektor, ii) utvikling av nye og bærekraftige biokomposittmaterialer, iii) polymerblekk for 3D-printing av strukturelle produkter og iv) biobaserte materialer som erstatning av fossilbasert plast. Disse områdene er viktige for å fremme en bærekraftig utvikling innen dagens bio- og sirkulære økonomi.

Fokusområder