Historien

RISE PFIOm ossHistorien

PFIs historie – Forskning innen bioraffinering i 100 år

Pulp and Paper Research Institute

Embretsfos Fabrikker, 1923

Pulp and Paper Research Institute

Skøyen, 1931

Gaustad i Oslo, 1956

RISE PFI – en del av RISE

Gløshaugen in Trondheim, 1998-

Det historiske bakteppet

Treforedlingsindustrien stod ved starten av 1900-tallet sterkt i flere land med store skogressurser. Økt industribygging gav et behov for kompetansebygging og industriell utvikling basert på vitenskapelig arbeid. Tyskland var tidlig ute med å etablere flere forskningsinstitutter som støtte for tysk industri. I USA etablerte man «Forest Products Laboratory» i 1910. Canada, Finland og Sverige etablerte tilsvarende forskningslaboratorier i henholdsvis 1913, 1916 og 1917.

Papirindustriens Tekniske Forening tok i 1918 initiativet til å etablere et norsk forskningsinstitutt innen treforedling. Papirindustriens Forskningskomité ble etablert for å utrede og ta dette initiativet videre.

1923

Instituttet ble grunnlagt 15. august 1923, ved at Papirindustriens Forskningskomité ansatte Dr. philos Sigurd Samuelsen som instituttets første leder.

I den første perioden ble instituttets arbeid gjennomført ved Skotselv Cellulosefabrikk på Øvre Eiker og ved Embretsfos Fabrikker på Åmot. Kjemiske analyser ble gjort ved Universitetet i Oslo. Instituttet fikk også disponere laboratoriet til Thunes Mekaniske Verksted.

1925

Etablering av forsøkskokeri for sulfittcellulose ved Embretsfos Fabrikker.

1928

Etablering av kjemisk og fysikalsk laboratorium ved Embretsfos Fabrikker.

1931

Papirindustriens Forskningsinstitutt overtok forsøkslaboratoriet til Norsk Hydro på Skøyen i Oslo.

1948/49

Virksomheten ved PFI ble organisert i fem avdelinger: tremasse, cellulose, cellulosederivater, papir- og kartong, wallboard.

1956

PFI flyttet inn i nybygd forskningsbygg på Gaustad i Oslo.

1995

Vedtak om flytting av PFI fra Oslo til Trondheim. Hovedintensjonen var å styrke samarbeidet med NTNU, med en målsetting om å skape et sterkt samlet fagmiljø for forskning og utvikling innen treforedling.

1998

PFI flyttet inn i nytt bygg på Gløshaugen i Trondheim, samlokalisert med NTNU.

2003

Instituttet endret navn til Papir- og fiberinstituttet AS.

2004

PFI ble et deleid datterselskap av det svenske forskningsinstituttet STFI-Packforsk AB.

2009

PFIs majoritetseier STFI-Packforsk AB endret navn til Innventia AB.

2017-

PFIs majoritetseier Innventia AB fusjonerte med tre andre svenske institutter, og det nye svenske forskningsinstituttet RISE (Research Institutes of Sweden) ble etablert. PFI endret navn til RISE PFI.

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65