I år er det 100 år siden PFI ble etablert, og vi kan se tilbake på en rik historie med forskning innen bioraffinering i tett samarbeid med industri.

Treforedlingsindustrien stod ved starten av 1900-tallet sterkt i flere land med store skogressurser. Økt industribygging gav et behov for kompetansebygging og industriell utvikling basert på vitenskapelig arbeid. Tyskland var tidlig ute med å etablere flere forskningsinstitutter som støtte for tysk industri. I USA etablerte man «Forest Products Laboratory» i 1910. Canada, Finland og Sverige etablerte tilsvarende forskningslaboratorier i henholdsvis 1913, 1916 og 1917.

Papirindustriens Tekniske Forening tok i 1918 initiativet til å etablere et norsk forskningsinstitutt innen treforedling. Papirindustriens Forskningskomité ble etablert for å utrede og ta dette initiativet videre.

Instituttet ble grunnlagt 15. august 1923, ved at Papirindustriens Forskningskomité ansatte Dr. philos Sigurd Samuelsen som instituttets første leder.

Biorefinery research at Embretsfos
1923
1931
Biorefinery research at Gaustad in Oslo
1956
Biorefinery research in Trondheim
1998-

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65