Biocycles

Produksjon av krepsdyr fra sidestrømmer fra biobasert industri

Prosjektet har som mål å øke bærekraften til dagens biobaserte industri ved å etablere ny biomarin produksjon basert på dyrking av krepsdyr. Den nye produksjonen vil resirkulere og fullt ut utnytte reststrømmer, og omdanner disse til nye bioressurser. Grunnlaget for en moderne bioøkonomi er høy ressursutnyttelse og resirkulering av næringsstoffer. Dyrking av lavtrofiske organismer muliggjør å øke verdien av biobaserte restråvarer og resirkulering av næringsstoffer fra disse. En ny gruppe marine lavtrofiske organismer med stort potensiale for kommersiell produksjon av marin biomasse er de små krepsdyrene Gammaridaes. Disse kan dyrkes på ernæringsmessig dårlige dietter og resultere i svært næringsrik biomasse.

production of low trophic Crustaceans

Nyheter i prosjektet

Les debattinnlegg i Dagens Næringsliv om fremstilling av bærekraftig protein, med deltagelse fra RISE PFI.

Våre forskere deltar i dag på seminaret «Norske løsninger for sirkulær bioøkonomi», som omhandler fremtidig storskala produksjon av protein i Norge.

Bærekraftige og kortreiste alternative proteinråvarer

Gjennom foredling av skogbasert biomasse kan man produsere encelleprotein (single cell protein - SCP) som kan inngå som sentral komponent...

Podcast om bioøkonomi i praksis, med Lars Johansson

Naturviterpodden - en podcast for naturvitere: NaturviterPODDEN ønsker å bli bedre kjent med mennesker som forteller om faglige spørsmål de brenner for.

"Grønn Plattform"-initiativer koordinert av RISE PFI

“Grønn plattform” (Grønn plattform iniativ) er et nytt norsk initiativ som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forskning...

RISE PFI deltar i bransjeklyngen WoodWorks!

Nye produkter med trefibre som kan erstatte plast vil være en del av løsningen. I WoodWorks! skal vi blant annet utvikle nye termoformede...

Bærekraftige og kortreiste alternative proteinråvarer

Gjennom foredling av skogbasert biomasse kan man produsere encelleprotein (single cell protein - SCP) som kan inngå som sentral komponent...

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

SINTEF Ocean (SINTEF Sea Lab) er prosjekteier, og har dyrkingsanlegg utstyrt med automatisk styrt fôring, vannutveksling og online målinger av miljøvariabler og næringskonsentrasjoner for produksjon i pilotskala av ulike marine organismer.

RISE PFI AS innehar omfattende kompetanse på forbehandling og fraksjonering, prosessering og karakterisering av lignocelluloseholdig biomasse.

NIBIO har forskningsfasiliteter dedikert til gjødsling og jordkvalitet, miljø og klima, bioenergi, molekylærbiologi, mikrobiologi, organisk avfall og mattrygghet, landbruksteknologi og plantehelse.

CSIC har høy erfaring i de relevante molekylære og bioinformatiske metodikkene som kreves for å lykkes med å oppnå de planlagte målene.

Finansiering

Norges forskningsråd

Prosjektperiode: 2019 - 2022