BioSinter

Kontakt: Kai Toven

Biobasert sintring av manganmalm

Finstoff av manganmalm dannes når malm håndteres og transporteres. Dette finstoffet har for liten størrelse til å være egnet til manganproduksjon. For å unngå at dette finstoffet går tapt, blir finstoffet i dag sintret til større partikler. I denne sintringsprosessen benyttes fossilt brensel som energikilde

Målet med BioSinter-prosjektet er å utvikle et biobasert brensel som kan erstatte det fossile brenselet. Det nye biobrenselet skal baseres på avfallsstrømmer fra papirproduksjon eller treforedlingsindustri. Dette vil bidra til:

  • Forbedret lønnsomhet ved å konvertere avfallsstrømmer til høyverdige og rimelige råstoff for andre prosesser
  • Forbedret bærekraft ved å ersttate fossile ressurser med biobaserte ressurser
  • Reduksjon av CO2 utslipp ved bruk av biobrensel

 

Mangan-ore

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Norske Skog Skogn er prosjekteier. RISE PFI er innovasjonspartner. Ferroglobe, Allskog, Biokraft og Standard Bio er industripartnere.

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektperiode: 2018-2022