MikroMat

RISE PFI er innovasjonspartner i et nytt innovasjonsprosjekt innen mikroalgeproduksjon

MikroMat

Hovedmålet til MikroMat-prosjektet er å utvikle en kostnadseffektiv prosess for produksjon av mikroalgebiomasse, med påfølgende nedstrømsprosessering av biomassen til etablerte produkter med markedsetterspørsel og ingredienser til mat og fôr. Den økende verdensbefolkningen gjør det stadig mer krevende å få tilstrekkelig tilgang på næringsrike mat- og fôringredienser. Bærekraftig produksjon av lokale mat- og fôringredienser har stor samfunnsmessig betydning, blant annet på grunn av behovet for å redusere klimapåvirkningen og styrke forsyningssikkerheten.

Fremstillingsprosessen for mikroalger i MikroMat-prosjektet er ventet å skille seg betydelig fra dagens fremstillingsprosess, ved at ren CO2 fra produksjon av encelleprotein (Single-Cell Protein - SCP) skal brukes som innsatsfaktor i produksjonen av mikroalger. Samtidig vil O₂ produsert av mikroalgene kunne føres tilbake til O₂-avhengige prosesser i fermenteringen. Begge prosessene (fermentering av sukker til SCP og mikroalgeproduksjon) vil kunne dele infrastruktur, system for tilførsel av næringsstoffer (f.eks. nitrat eller ammonium), samt energiressurser, inkludert elektrisk energi. Det er sannsynlig at synergiene mellom de to prosessene vil føre til reduserte prosesskostnader og en mer miljøvennlig prosess for produksjon av mikroalger, inkludert reduserte utslipp av klimagasser. Den kombinerte produksjonen av encelleprotein og mikroalger kan gi viktige bidrag til leveranser av høyverdige proteiner, antioksidanter og fettsyrer til bruk i mat og fôr. MikroMat-prosjektet vil etablere kunnskap om hvordan mikroalgebiomassen kan utnyttes optimalt, både med hensyn på miljø og verdiskaping.

  • Folvengaard AS er prosjekteier 
  • FoU-partnere er RISE PFI, NTNU (Department of engineering cybernetics) og Norges Handelshøyskole
  • Industripartnere er BioSynTech AS og LGEM
  • Prosjektet finansieres av «Forskningsmidlene fra jordbruk og matindustri» og av bedriftene som er med i prosjektet.

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65