AgriFood

Det nye prosjektet har tittelen “Value creation from agrifood side streams within the circular bioeconomy” (AgriFood).

Målet med AgriFood-prosjektet er å oppnå verdiskaping fra sidestrømmer fra landbruket (mask fra bryggeri, sidestrøm fra potetindustri og sidestrømmer fra kornhøsting) ved å utvikle kostnadseffektive prosesser for valorisering av disse sidestrømmene til høyverdige og bærekraftige produkter. Bærekraftig produksjon av proteiner og biobaserte polymerer krever effektiv bruk av de tilgjengelige ressursene. Vi vil følge prinsippet om at de økonomisk mest lønnsomme komponentene vil bli ekstrahert først, og at dette skjer i rekkefølgen: proteiner > fibre > biopolymerer / oligomerer > monosakkarider. Monosakkaridene, som man sitter igjen med etter at mer verdifulle komponenter er tatt ut, vil deretter fermenteres til encelleprotein og høyverdige ingredienser, slik at alle råvarene utnyttes. Prosessutviklingen vil ha søkelys på enkle, fleksible og miljøvennlige prosesser som kan kombineres og skaleres etter behov for hver sidestrøm/produkt, og tilrettelegge for desentralisert produksjon.

Agrifood side streams
Agrifood side streams

Sentrale utfordringer med valorisering av sidestrømmer fra landbruket er knyttet til logistikk (tilgjengelighet, volum, sesongvariasjoner, transport, holdbarhet), regelverk og lønnsomhet i produksjonsprosesser. Mulighetene er knyttet til utvinning av verdifulle komponenter; mat og fôringredienser samt biobaserte polymerer som skal produseres lokalt og på en bærekraftig måte.

Restråstoff fra landbruket representerer en verdifull kilde til mat- og fôringredienser så vel som biobaserte polymerer. Biobaserte alternativer til fossilbaserte polymere vil bidra positivt til miljøet både ved at man oppnår reduksjon av klimagassutslipp, og ved at de biobaserte polymerne kan brytes ned i naturen. Å erstatte soyabasert protein med lokalproduserte protein fra tilgjengelige sidestrømmer fra landbruket vil også bidra til å redusere klimagassutslippet. Prosjektet vil dermed bidra til reduksjon av klimagasser, samtidig som man oppnår både verdiskaping og avfallsreduksjon. Dette kan gi nye muligheter for å opprettholde og utvikle landbruksproduksjonen i hele Norge.

Prosjektet er finansiert av «Forskningsmidlene fra jordbruk og matindustri», og er et samarbeid mellom forskningspartnerne RISE PFI (prosjekteier) og NTNU - Institutt for bioteknologi og matvitenskap og industripartnerne Hoff AS, Felleskjøpet Fôrutvikling AS, Ringnes Supply Company AS, Membranteknikk AS, Salmon Group AS, BioSynTech AS, Norsk Kylling AS.

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65