Som første lab i Norge tilbyr RISE PFI resirkulerbarhetsanalyse av papir- og kartongprodukter i henhold til den harmoniserte CEPI-metoden.

RISE PFI er det første laboratoriet i Norge som tilbyr analyse for å evaluere resirkulerbarheten til produkter av papir og kartong i henhold til den harmoniserte CEPI-metoden. Analysen følger prosedyren for den harmoniserte resirkulerbarhetsanalysen, som beskrevet av CEPI (Confederation of European Paper Industries). Denne metoden er basert på de industrielle prosessene for resirkulering hos papir- eller kartongprodusenter. Hensikten med analysen er å kunne vurdere de viktigste parameterne for resirkulerbarhet.

recyclability

RISE PFI har alle de nødvendige verktøyene, og bred erfaring innen bruken av dem

RISE PFI har alle de nødvendige verktøyene for å gjennomføre CEPI-metoden, og har også bred erfaring innen bruk av disse verktøyene. Den harmoniserte metoden inkluderer steg som desintegrering av masse, siling av uønskede komponenter (grovsiling og finsiling), analyse av prosessvann, arkforming og vurdering av gjenværende urenheter ved bruk av digitale bildeanalyseverktøy. Analyse av kjemisk oksygenforbruk (KOF) og kvantifisering av makrostickies er valgfrie tilleggsanalyser som øker robustheten i evalueringen. I tillegg kan RISE PFI tilby ytterligere undersøkelser utover anbefalingene fra CEPI, for å skreddersy tilbudet til kundenes behov. Slike undersøkelser kan være fysiske og mekaniske egenskaper til papir, fibermorfologi, askeinnhold og kjemisk sammensetning i ulike fraksjoner fra resirkulerbarhetsanalysen.

Analysene RISE PFI utfører vil sammenstilles i en rapport

Analysene RISE PFI utfører vil sammenstilles i en rapport med verdifull informasjon for aktører som enten skal produsere en ny type papir- eller kartongbasert emballasjeløsning eller som vurderer å ta et gitt papir- eller kartongprodukt inn i sine prosesser som en resirkulert råvare. Rapporten beskriver resirkulerbarheten til produktet ved å gi en kvantitativ beskrivelse av rejekt- og akseptfraksjonene etter grovsiling og finsiling. Deretter vurderes gjenværende urenheter i den resirkulerte fibermassen basert på retningslinjer fra CEPI. Retningslinjene fokuserer på størrelse og antall ikke-fiberbaserte fremmedlegemer i ark som er fremstilt fra akseptfraksjonene, samt hvilke typer fremmedlegemer som er tilstede (plast, metall, bestrykningsmiddel, etc.). Resultater fra analyser av kjemisk oksygenforbruk og makrostickies vil kunne underbygge totalvurderingen av produktet. Til slutt inkluderes bilder av alle fraksjonene i rapporten, samt en diskusjon med en representant fra RISE PFI for å belyse de viktigste resultatene.

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65